english

Clone سریع یک Repository در Github

یکی از مشکلاتی که بعد از بزرگ شدن تعداد commit ها در یک Repository  ممکن است رخ دهد . بالارفتن زمان و حجم Clone کردن جدید است . برای حل این مشکل میتوانید بعد از دستور clone --depth 1 را وارد کنید به طور مثال

 

git clone --depth 1 git://github.com/example-user/example-repo.git

استفاده از سیستم های کنترل نسخه در تولید نرم افزار بسیار حیاتی است